Περί πατέντας το ανάγνωσμα

Ακολουθούν 5 ερωτήσεις και απαντήσεις με εκπρόσωπο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, τον υπεύθυνο δηλαδή φορέα για την καταχώρηση ευρεσιτεχνιών στην Ελλάδα.

 

1. Πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος που θεωρεί πως η καινοτομία του χρήζει κατοχύρωσης;

Μία εφεύρεση έχει νομική προστασία μόνο όταν κατοχυρωθεί με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) ή Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ). Ο αρμόδιος φορέας για την απονομή αυτών των τίτλων προστασίας είναι αποκλειστικά ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). Ο ΟΒΙ συστάθηκε το 1987 με σκοπό να συμβάλει στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, έχοντας διπλό ρόλο: αφενός να κατοχυρώνει τις εφευρέσεις και τα βιομηχανικά σχέδια χορηγώντας Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και άλλους τίτλους προστασίας και αφετέρου να παρέχει τεχνολογική πληροφόρηση από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο για τεχνικά, βιβλιογραφικά και  άλλα στοιχεία.

2. Ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την ωρίμανση μιας καινοτόμου ιδέας ή κατοχύρωσής της με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας;

Το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 20 χρόνων που χορηγείται στο δικαιούχο για επινοήματα νέα, με εφευρετική δραστηριότητα, τα οποία είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής.

Η διαδικασία χορήγησης περιλαμβάνει:

 • Την κατάθεση της αίτησης στον ΟΒΙ 
 • Προθεσμία 4 μηνών για τυχόν διορθώσεις ή συμπλήρωση ελλείψεων
 • Έλεγχο για το “νέο” και την εφευρετική δραστηριότητα, σύνταξη έκθεσης έρευνας
 • Προθεσμία 3 μηνών για παρατηρήσεις του καταθέτη στην έκθεση έρευνας
 •  Σύνταξη τελικής έκθεσης έρευνας
 • Έκδοση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Τα δικαιώματα που παρέχονται με το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας αποκτώνται και διατηρούνται σε ισχύ με την καταβολή αντίστοιχων τελών στον ΟΒΙ.

Το Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 7 χρόνων, που χορηγείται στο δικαιούχο για τρισδιάστατα αντικείμενα, με καθορισμένο σχήμα και μορφή, που δίνουν λύση σε τεχνικό πρόβλημα και διαθέτουν τα χαρακτηριστικά του “νέου” και βιομηχανικά εφαρμόσιμου

Η διαδικασία χορήγησης περιλαμβάνει:

 • Την κατάθεση της αίτησης στον ΟΒΙ
 • Την προθεσμία 4 μηνών για τυχόν διορθώσεις ή συμπλήρωση ελλείψεων
 • Έκδοση ΠΥΧ

Φυσικά, εκτός από την προστασία των καινοτόμων ιδεών που αφορούν την τεχνολογία υπάρχει και η δυνατότητα προστασίας των βιομηχανικών σχεδίων.

Πιστοποιητικό καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος είναι ο τίτλος προστασίας που χορηγείται στον δικαιούχο για ένα σχέδιο ή υπόδειγμα που είναι νέο και έχει ατομικό χαρακτήρα. Η διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού, είναι απλή και σύντομη:

 • Μετά την πάροδο 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και εφόσον είναι κανονική και πλήρης, ο ΟΒΙ
 • εκδίδει το σχετικό τίτλο προστασίας. Η μέγιστη διάρκεια ισχύος του είναι 25 έτη (από την ημερομηνία κανονικής κατάθεσης της αίτησης), εφόσον ο δικαιούχος το επιθυμεί και τα τέλη ανανέωσης καταβάλλονται κανονικά (ανά πενταετία).

Τα δικαιώματα που παρέχονται με το πιστοποιητικό καταχώρισης σχεδίου και υποδείγματος αποκτώνται και διατηρούνται σε ισχύ με την καταβολή αντίστοιχων τελών στον ΟΒΙ.

Ολοκληρωμένες οδηγίες για την κατάθεση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, Διπλώματος Τροποποίησης και Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας μπορείτε να βρείτε εδώ (.pdf), ενώ οδηγίες για την απόκτηση Πιστοποιητικού Προστασίας για σχέδια και υποδείγματα βρίσκονται διαθέσιμες εδώ (.pdf).

3. Ποιος ο τυπικά απαιτούμενος χρόνος και το σύνηθες κόστος για την κατοχύρωση μιας πατέντας;

Η διαδικασία κατοχύρωσης είναι πολύ εύκολη και φιλική. Στην έδρα του ΟΒΙ στο Μαρούσι, λειτουργεί «Υπηρεσία Μιας Στάσης» με εξειδικευμένο προσωπικό για υποστήριξη των ενδιαφερομένων. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας, www.obi.gr, αλλά υπάρχει και δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 800.11.08.108 για την ενημέρωση του κοινού.

Στη διαδικασία χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας για μια εφεύρεση, όπως προαναφέρθηκε, εμπεριέχεται η σχετική έρευνα από εξειδικευμένους επιστήμονες, από αρχεία και στη συνέχεια συντάσσεται έκθεση έρευνας. Ο τυπικά απαιτούμενος χρόνος δεν υπερβαίνει τον ένα με ενάμιση χρόνο περίπου.

Τα δικαιώματα που περιέχουν οι τίτλοι προστασίας αποκτώνται και διατηρούνται σε ισχύ με την καταβολή αντίστοιχων τελών στον ΟΒΙ. Ενδεικτικά, το κόστος για την κατάθεση και τη χορήγηση ενός ΔΕ είναι συνολικά 275 ευρώ, ενώ το κόστος διατήρησής του σε ισχύ ξεκινάει από 54 ευρώ για τον 5ο χρόνο προστασίας και καταλήγει σε 472 ευρώ για τον 20ο χρόνο. Τα πρώτα 4 χρόνια προστασίας παρέχονται δωρεάν από τον ΟΒΙ με στόχο την ενίσχυση και ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην Ελλάδα.  Συνολικά η κατοχύρωση και προστασία για 20 χρόνια μιας ευρεσιτεχνίας είναι της τάξης των 4.000 ευρώ που πληρώνονται βέβαια στη διάρκεια της εικοσαετίας.

4. Ποια τα χειροπιαστά οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ένας νέος επιχειρηματίας από τις παραπάνω διαδικασίες; Θεωρείτε πως αξίζει να καταπιαστεί κανείς, ήδη από τα πρώτα του επιχειρηματικά βήματα, με την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών; Μπορείτε να αναφέρετε κάποια σχετικά και ενδεικτικά παραδείγματα;

Αποτελεί πραγματικό όφελος για μια νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία να υπάρχουν καινοτομικές ιδέες κατοχυρωμένες με Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. Αποτελούν ένα «άυλο κεφάλαιο» λόγω δυνατότητας αφενός για αποκλειστική εκμετάλλευση και παραγωγή και, αφετέρου, με τη δυνατότητα αδειών εκμετάλλευσης σε τρίτους έναντι τιμήματος. Η έλλειψη κατοχύρωσης δίνει τη δυνατότητα αντιγραφής και εκμετάλλευσης από τον ανταγωνισμό. Ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη του ΟΒΙ πραγματοποιούν ακόμα και επισκέψεις σε εταιρείες, με στόχο την ευρύτερη ενημέρωσή τους και την υποστήριξη στη διαμόρφωση της πολιτικής προστασίας των επινοημάτων τους, ανάλογα με τις δικές τους ιδιαιτερότητες και ανάγκες.

Για λόγους καθαρής δεοντολογίας, ο ΟΒΙ δεν είναι σε θέση να αναφέρει συγκεκριμένα παραδείγματα καινοτόμων προϊόντων που – κατοχυρωμένα με   δίπλωμα ευρεσιτεχνίας- πέτυχαν εμπορικά. Μπορούμε όμως να επισημάνουμε πως ό,τι χρησιμοποιούμε και μας περιβάλλει στην καθημερινή μας ζωή, μπορεί να είναι -και συνήθως είναι- προϊόν ευρεσιτεχνίας. Οι ευρεσιτεχνίες είναι μέρος της ζωής μας, στον τομέα της υγείας, της διατροφής, της διαβίωσης, της επικοινωνίας, της συγκοινωνίας, της διασκέδασης κ.λ.π., στοχεύουν δε στη διαρκή βελτίωση και ποιότητάς της. Σχεδόν όλα τα γνωστά και μη προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, είναι ευρεσιτεχνίες, κατοχυρωμένες είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε διεθνές επίπεδο.

5. Ποιες οι τάσεις περί αριθμού κατοχυρώσεων ευρεσιτεχνιών στην Ελλάδα; Ποιο ποσοστό αυτών πραγματοποιείται από νέους επιχειρηματίες; Ποια η αίσθηση που αποκομίζετε από αυτά και αντίστοιχα στοιχεία;

Στην ελληνική πραγματικότητα, ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας προέρχεται από ιδιώτες. Έχει όμως παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια μια αξιοσημείωτη αύξηση του αριθμού των καταθέσεων που προέρχονται από εταιρείες και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στο χώρο των βιομηχανικών σχεδίων, συντριπτική πλειοψηφία των καταθετών παραμένουν οι ιδιώτες.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα μπορούμε να αναφέρουμε ότι η αναλογία αιτούντων Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας είναι 10:1. Στη διδακτορική διατριβή που εκπονήθηκε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με θέμα «Η ευρεσιτεχνία ως Προπομπός της Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Εφαλτήριο Ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα» από τον διδάκτωρα διδάκτωρ Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Ηρακλής Γωνιάδη (.pdf), μπορεί κανείς να λάβει μια σαφή εικόνα της σημερινής επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο των εφευρέσεων.

 

Στελέχη του ΟΒΙ βρίσκονται στη διάθεσή σας για περισσότερες ερωτήσεις στα σχόλια, ενώ αν υπάρχει περαιτέρω ενδιαφέρον μπορούμε να προσκαλέσουμε κάποιο από αυτά σε επόμενες συναντήσεις μας.

91 comments

 1. μπορω να κατοχειρωσω τη συνταγη γλυκου και την ονομασια του εργαστηριου μου

 2. χρειαζεται για την κατοχυρωση και το αντικείμενο η μονον ο σχεδιασμός;ειμαι δημοσιος υπαληλος μπορω να προχωρησω στην πατεντα και στην παραγωγή της

  ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ

 3. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΣΤΟΝ Ο.Β.Ι ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΩ ΜΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΩ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ… ΚΑΙ ΑΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΛΕΙΣΩ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΠΡΟΙΟΝ Η ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΑ…. ΑΝ ΟΧΙ ΣΤΟΝ Ο.Β.Ι ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ? ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΟΥ…

 4. Paidia den uparxei o tipos sto 48 DIAVASTE TO! Den ksero ean to ennoei alla plaka mas kanei!
  Kai ego ithela na rotiso gia tin katoxeirosi ixa diavasei se ena forum gia tin kataxirosi vivliou oti mporo na steilo sistimeno ston eauto mou tin idea mou me pliri perigrafi,tis ereunes kai ta sxetika !Na min to anoikso kai ean ginei kapoia paraviasi na to pao se dikigoro eimai kalimena me auto arxika?

 5. ΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ. ΕΧΩ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ ΜΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑ, ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΝ ΜΟΙΡΑΣΤΩ ΜΑΖΙ ΣΑΣ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. ΕΙΔΙΚΑ ΟΣΟΙ ΓΚΡΙΝΙΑΖΕΤΕ , ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ΠΑΤΕΝΤΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΤΕ ΚΑΤΙ ΝΟΥΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΤΑ ΒΛΕΠΕΤΕ, ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΒΙ (ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΡΩΝΕΣ).
  ΑΚΗΣ ΓΚΡΑΧΑΜ ΜΠΕΛ

 6. Kalispera .. Exw ftiaksi hardware k thelw na katoxiroso tin idea mou .. Parakalo na epikinonisi kapois antiprosopos sto mail mou. To pos ginete I diadikasia autoi… Efxaeisto poli

 7. Γεια σας.
  Πως μπορεί να κατοχυρωθεί κάτι παγκοσμίως;
  Πως καταφέρνει μια cola πχ να διατηρεί πέρα της 25νταετίας το αποκλειστικό προνόμιο;
  Σε κάποιο μηχανολογικό σχέδιο που μπορεί κάποιος ανταγωνιστής να μεταβάλει τις διαστάσεις όπως θέλει και όσο θέλει, ακολουθώντας την ίδια αρχή της ιδέας σου, πως κατοχυρώνεσαι;
  ευχαριστώ!

 8. Καλησπέρα.
  Έχω έτοιμο ένα χημικό προϊόν που είναι πολύ χρήσιμο στον μηχανολογικό τομέα, μπορώ δε να το διαθέσω σε μεγάλες ποσότητες, ακόμα και σε πλήρως τυποποιημένη συσκευασία.
  Πώς μπορώ να κατοχυρώσω την γενική ή ειδική χρησιμότητά του στην Ελλάδα, ή ακόμα και σε όλη την Ευρώπη; Στην τελευταία γνωρίζω ότι δεν υπάρχει κάτι σχετικό.
  Επίσης θέλω να ξέρω τα κόστη για την Ελλάδα, ή ακόμα και για όλη την Ευρώπη.

  Ευχαριστώ.

 9. re paidia exw kai gw mia erwtisi alla apoti vlepw dn apadaei kai kaneis:P

 10. εχετε να μου προτεινετε εναν καλό δικηγόρο για να ασχοληθει με ολα τα δικαιολογητικά ενος νεου προιοντος και για καταχορηση παγκόσμιας πατέντας?
  ευχαριστώ!

 11. ”Η διαδικασία κατοχύρωσης είναι πολύ εύκολη και φιλική……………………………………………………………….. Ο τυπικά απαιτούμενος χρόνος δεν υπερβαίνει τον ένα με ενάμιση χρόνο περίπου”

  ΕΛΕΟΣ ΕΛΛΗΝΑΡΕΣ!!! ΕΛΕΟΣ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ ΚΡΑΤΟΣ!!! ΓΑΜΩ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Κ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ!

 12. 60+ άτομα ρωτάτε, κανείς δεν απαντάει, και συνεχίζετε να ρωτάτε… και μου θέλετε και πατέντα… Ευτυχώς που στη βλακεία δεν υπάρχει πατέντα, θα σας έτρεχαν ολους.

 13. καλό πολύ καλό….το προηγούμενο σχόλιο..μ’έκανε να γελάσω..χαχαχαχα…

 14. κατοχύρωση ιδέας=για Ελλάδα=ΟΒΙ=12-15μήνες μέχρι και την έκδοση διπλώματος Ευρεσιτεχνίας με δικηγόρο 3.500-5.000Ευρώ για έξωτερικό =(Wipo ή PCT)=διεθνές ή EPO Ευρωπαικό (το οποίο αναλαμβάνει την έκθεση έρευνας του PCT)=6 μήνες μέχρι την έκθεση έρευνας με 3.500- 5.000 ευρώ με δικηγόρο. Χωρίς δικηγόρο γενικά αφαιρέστε χονδρικά 1.500-3.000 ευρώ. Στην Ελλάδα όλοι μπορούν να πάρουν δίπλωμα ”πατέντα” είναι διαδικαστικό το θέμα πάσχουμε ακόμη!Η έκθεση έρευνας χαρακτηρίζεται από κάποια γράμματα τα οποία προσδιορίζουν την έννοια του ”νέου”. Δηλ. με ”Α” είσαι καινοτόμος, με ”Υ”, “χ” δεν είσαι, απλά νόμιζες πως ήσουν, υπάρχει δηλ. το αντικειμενό σου.Γνώμη μου χωρίς δικηγόρο και πρώτη φορά είναι ΦΟΒΕΡΑ δύσκολο να τα καταφέρει κάποιος (ο δικηγόρος είναι ειδικός & ακριβός). Για το εξωτερικό είναι σαφώς πιο δύσκολα & ακριβά. Στο γραφείο EPO είναι 3.500 εξεταστές, στην Ελλάδα δεν νομίζω να είναι πάνω από 15, άρα υπερέχουν στο θέμα της ειδίκευσης! όμως εμείς έχουμε κάποιους πολύ καλούς, λίγους…Στο εξωτερικό αν δεν έχεις ”Α” από τον εξεταστή, δεν έχεις δίπλωμα. ‘Ολα παίζονται στη σύνταξη των αξιώσεων = σημεία της ιδέας που καθορίζουν την υπεροχή της έναντι της υπάρχουσας στάθμης της τεχνικής. Στο εξωτερικό ο εξεταστής στη διάρκεια της έρευνας να επικοινήσει μαζί σου με σκοπό να αλλάξεις κάτι προς οφελός σου σε σχέση με τα ευρήματα, εδώ απαγορεύεται (πρέπει να τύχεις σε περίπτωση ήθους & αν έχεις κάτι αξιόλογο). Όμως όσο το αλλάζεις τόσο γίνεσαι πιο ειδικός. Δηλ. έχω μαι ιδέα για ένα αντικείμενο που αρχικά περιγράφω πως είναι αδιάφορο το υλικό κατασκευής του με σκοπό να περιλαμβάνω τα πάντα. Αν όμως βρεθεί ότι υπάρχει έντυπο (αίτηση ή πατέντα ή δημόσια προβολή ή έκθεση)που το παρουσιάζει από ξύλο & μέταλλο Τότε θα πρεπει να αλλαχθεί η αξίωση και να αναφέρει την κατασκευή του από τσίμεντο π.χ..Τότε μπαίνουν άλλα ερωτήματα αν αξίζει η συνέχεια. Επίσης κάτι πολύ βασικό, ΔΕΝ χρειάζεται να κατασκευάσεις κάτι για να το κατοχυρώσεις, εκτός αν χρειάζεται να κάνεις δοκιμές ώστε να επιβεβαιώσεις την λειτουργία του. Χρειάζονται καλά σχέδια (όχι σκίτσα δηλ. , αυτά στο εξωτερικό πάνε στο καλάθι των αχρήστων). Τα υπολοιπα αύριο…

 15. ΄΄60+ άτομα ρωτάτε, κανείς δεν απαντάει, και συνεχίζετε να ρωτάτε… και μου θέλετε και πατέντα… Ευτυχώς που στη βλακεία δεν υπάρχει πατέντα, θα σας έτρεχαν ολους.΄΄
  και εσυ τι θελεις τωρα χαρηκες πολυ με την μ….κια που ειπες

 16. εγω παλιοχρηστοι (για εσας που ηρωνευεστε ) εχω την εφευρεση που θα βγαλει τα εκατομυρια και εσεις καθιστε και παιξτε ο ενας με ιντερνετ ο αλλος με δεν
  ξερω και
  εγω τι
  απλως να θυμαστε το εξης (IT)

 17. καλα λες ρε κοστα λες και μπορουν να απαντανε στο μακρη και στο κοντο του καθε ενος

 18. ayto pou tha huela ego na po einai pos ayth h zoh einai xalia egv aplos leyta thelo gia ayto kai poly syntoma tha fhgo

 19. exo kataskebasi enan ksilolebita biomaza ke thelo na paro ena diploma ebresitexnias ti prepi na kano?

 20. Εχω βρει μία πατέντα για το πώς να κλέψω μία πατέντα και να την κάνω δική μου. Μπορώ να την κατοχυρώσω;;; χαχαχα

 21. Kiriakos μπες πρώτα στο http://www.espacenet.com ή gr να χρησιμοποιήσεις το search βάζοντας τις κατάλληλες λέξεις κλειδιά ώστε να δεις αν υπάρχει κάτι σας το δικό σου, αν δεις ότι δεν υπάρχει κατί που να σε απειλεί τότε ψάχνεις δικηγόρο σοβαρό!

 22. να κάνω μια πολή σοβαρή ερώτηση και αμά γίνεται να μου απαντήσετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα…

  “Αν κάπιος σου αντιγράψει την πατέντα (πριν αρχίσεις να πουλας) και αποφασίσεις να κινηθείς νομικώς… πια είναι η αντιμετώπιση απο τα δικαστήρια? Αυτό που θέλω να πω είναι “Θα βρω το δίκιο μου?” “και πόσο γρήγορα? ”

  ευχαριστω!!

 23. παρακαλω πολυ εαν μπορει καποιος να μας συμβουλεψει απο που να ξεκινησουμε και να κατοχυρωσουμεμια ιδεα που εχουμε για ετικεττ σεδιαφορα τροφιμα, και αφου την κατοχυρωσουμε πως μπορουμε να ξεκινησουμε συσκευασια και εμπορια τροφιμων θα ξεκινησουμε πρωτα με κρασι η λαδι. ειμαστε κατω των 25 χρονων υπαρχει καποιος που μπορει να μας καθοδηγησει φορεας προγραμμα η καποιος χορηγος που ναχει υποδομη ευχαριστουμε

 24. Καλησπέρα, σε όλους, θα χαρώ να απαντήσω σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σας αναφορικά με κατοχύρωση πνευματικής ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

 25. Έχω μια ιδέα για την κατασκευή ενός τύπου μαξιλαριού πλάτης για οδηγους με ευρεία χρήση απο το καταναλωτικό κοινό, το οποίο όμως δεν μπορώ να το κατασκευάσω μόνος μου. Τι πρέπει να κάνω?

 26. Καλησπέρα, Έχω μια ιδέα για την κατασκευή ενός τύπου συναγερμού, το οποίο όμως δεν μπορώ να το κατασκευάσω μόνος μου. Μπορώ να κατοχυρώσω την πατέντα με κάποιο σκαρίφημα και περιγράφοντας την λειτουργία του; Υπάρχει άλλος τρόπος;

 27. Έχω μία ιδέα που δεν αφορά σε κάποια καινοτόμο βιομηχανική διαδικασία όσο σε ένα καινοτόμο σχεδιασμό, μια μορφή δηλαδή που δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο.

  Για να δώσω ένα παράδειγμα, έστω υλικό α’ και άσχετο υλικό β’ τα οποία δεν σκέφτηκε κανένας να συνδυάσει για να φτιάξει λ.χ. μία κούνια (φυσικά δεν πρόκειται για κούνια). Έστω δηλαδή ότι χρησιμοποιώ λ.χ. ρόδες αυτοκινήτου για να κάνω μια κούνια νέας μορφής, όμως και οι ρόδες υπάρχουν ήδη στην αγορά και η κούνια ως κατηγορία, όχι όμως η συγκεκριμένη.

  Αυτό μπορεί να κατοχυρωθεί; Είναι ευρασιτεχνία κάτι τέτοιο;

 28. Έχω μια ιδέα για την κατασκευή ενός ιατρικού εξαρτήματος που θα έχει χρήση σε πρακτικό επίπεδο από γιατρούς. Το εξάρτημα όμως δεν μπορώ να το κατασκευάσω μόνη μου. Τι πρέπει να κάνω για να κατωχηρώσω τα δικαιώματα μου πριν να δώσω την περιγραφή του σε κατασκευαστική / φαρμακευτική εταιρεία του εξωτερικού?

 29. Θέλω να μάθω αν μπορώ να κατοχυρώσω Μια συνταγή και πόσο κοστίζει. Ευχαριστώ εκ των πρότερον.

 30. AP OTI KATALAVAINO OI IDEES STIN ELLADA DEN KATOXIRONONTAI APLA PLHRONEIS POU TIS EXEIS PRIN KAN TIS POULISEIS. me kalipse apolita o AKIS No 36!!!!!!!! TORA OSON AFORA GIA TI DIKH MOU IDEA AS TIN KATOXIROSEI KANENAS ALLOS POU THA EXEI LEFTA NA PLIROSEI. ego thelo prota na tin katoxiroso meta na pouliso kai meta na pliroso. Alla afto stin Ellada akougetai ASTEIO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 31. γεια σας, θα ηθελα να ρωτησω ποσο κοστιζει η κατωχηρωση μιας πατεντας για ενα application που θα εφαρμοζεται σε Η\Υ. ευχαριστω!

 32. Πως μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία με τα γραφεία της ΟΒΙ ώστε να μιλήσουμε με κάποιον εξεταστή;

 33. Κατεχω τη γνωση κατασκευης ενος φαρμακευτικου σκευασματος το οποιο κανει πολλα περισσοτερα απο το να σωζει ζωες!!!
  Παρακαλω θα ηθελα να μαθω πως μπορω να κατοχυρωσω ενα φαρμακευτικο σκευασμα σε διεθνες επιπεδο, απο ποια σταδια πρεπει να περασει και τι απαιτειται απο εμενα.

  Ευχαριστω

 34. Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει δυνατότητα κατοχύρωσης μιας μεθόδου παραγωγής του καφέ freddo και ποια είναι αυτή;

 35. θα ηθελα νω ρωτησω . . . . αλα δεν θυμαμε τωρα τι . . . καλα, αμα το θυμηθω θα ρωτησω. καλο βραδυ κε καλη ανασταση

 36. Καλησπέρα σας.
  Θα ήθελα να ρωτήσω με ποιο τρόπο μπορώ να κατοχυρώσω την πατέντα για ένα ποτό που παράγω με διάφορες γεύσεις σε Ελληνικό και Διεθνές επίπεδο;; Ποια είναι η διαδικασία;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *