Περί πατέντας το ανάγνωσμα

Ακολουθούν 5 ερωτήσεις και απαντήσεις με εκπρόσωπο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, τον υπεύθυνο δηλαδή φορέα για την καταχώρηση ευρεσιτεχνιών στην Ελλάδα.

 

1. Πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος που θεωρεί πως η καινοτομία του χρήζει κατοχύρωσης;

Μία εφεύρεση έχει νομική προστασία μόνο όταν κατοχυρωθεί με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) ή Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ). Ο αρμόδιος φορέας για την απονομή αυτών των τίτλων προστασίας είναι αποκλειστικά ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). Ο ΟΒΙ συστάθηκε το 1987 με σκοπό να συμβάλει στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, έχοντας διπλό ρόλο: αφενός να κατοχυρώνει τις εφευρέσεις και τα βιομηχανικά σχέδια χορηγώντας Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και άλλους τίτλους προστασίας και αφετέρου να παρέχει τεχνολογική πληροφόρηση από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο για τεχνικά, βιβλιογραφικά και  άλλα στοιχεία.

2. Ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την ωρίμανση μιας καινοτόμου ιδέας ή κατοχύρωσής της με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας;

Το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 20 χρόνων που χορηγείται στο δικαιούχο για επινοήματα νέα, με εφευρετική δραστηριότητα, τα οποία είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής.

Η διαδικασία χορήγησης περιλαμβάνει:

 • Την κατάθεση της αίτησης στον ΟΒΙ 
 • Προθεσμία 4 μηνών για τυχόν διορθώσεις ή συμπλήρωση ελλείψεων
 • Έλεγχο για το “νέο” και την εφευρετική δραστηριότητα, σύνταξη έκθεσης έρευνας
 • Προθεσμία 3 μηνών για παρατηρήσεις του καταθέτη στην έκθεση έρευνας
 •  Σύνταξη τελικής έκθεσης έρευνας
 • Έκδοση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας

Τα δικαιώματα που παρέχονται με το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας αποκτώνται και διατηρούνται σε ισχύ με την καταβολή αντίστοιχων τελών στον ΟΒΙ.

Το Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 7 χρόνων, που χορηγείται στο δικαιούχο για τρισδιάστατα αντικείμενα, με καθορισμένο σχήμα και μορφή, που δίνουν λύση σε τεχνικό πρόβλημα και διαθέτουν τα χαρακτηριστικά του “νέου” και βιομηχανικά εφαρμόσιμου

Η διαδικασία χορήγησης περιλαμβάνει:

 • Την κατάθεση της αίτησης στον ΟΒΙ
 • Την προθεσμία 4 μηνών για τυχόν διορθώσεις ή συμπλήρωση ελλείψεων
 • Έκδοση ΠΥΧ

Φυσικά, εκτός από την προστασία των καινοτόμων ιδεών που αφορούν την τεχνολογία υπάρχει και η δυνατότητα προστασίας των βιομηχανικών σχεδίων.

Πιστοποιητικό καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος είναι ο τίτλος προστασίας που χορηγείται στον δικαιούχο για ένα σχέδιο ή υπόδειγμα που είναι νέο και έχει ατομικό χαρακτήρα. Η διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού, είναι απλή και σύντομη:

 • Μετά την πάροδο 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και εφόσον είναι κανονική και πλήρης, ο ΟΒΙ
 • εκδίδει το σχετικό τίτλο προστασίας. Η μέγιστη διάρκεια ισχύος του είναι 25 έτη (από την ημερομηνία κανονικής κατάθεσης της αίτησης), εφόσον ο δικαιούχος το επιθυμεί και τα τέλη ανανέωσης καταβάλλονται κανονικά (ανά πενταετία).

Τα δικαιώματα που παρέχονται με το πιστοποιητικό καταχώρισης σχεδίου και υποδείγματος αποκτώνται και διατηρούνται σε ισχύ με την καταβολή αντίστοιχων τελών στον ΟΒΙ.

Ολοκληρωμένες οδηγίες για την κατάθεση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, Διπλώματος Τροποποίησης και Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας μπορείτε να βρείτε εδώ (.pdf), ενώ οδηγίες για την απόκτηση Πιστοποιητικού Προστασίας για σχέδια και υποδείγματα βρίσκονται διαθέσιμες εδώ (.pdf).

3. Ποιος ο τυπικά απαιτούμενος χρόνος και το σύνηθες κόστος για την κατοχύρωση μιας πατέντας;

Η διαδικασία κατοχύρωσης είναι πολύ εύκολη και φιλική. Στην έδρα του ΟΒΙ στο Μαρούσι, λειτουργεί «Υπηρεσία Μιας Στάσης» με εξειδικευμένο προσωπικό για υποστήριξη των ενδιαφερομένων. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας, www.obi.gr, αλλά υπάρχει και δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 800.11.08.108 για την ενημέρωση του κοινού.

Στη διαδικασία χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας για μια εφεύρεση, όπως προαναφέρθηκε, εμπεριέχεται η σχετική έρευνα από εξειδικευμένους επιστήμονες, από αρχεία και στη συνέχεια συντάσσεται έκθεση έρευνας. Ο τυπικά απαιτούμενος χρόνος δεν υπερβαίνει τον ένα με ενάμιση χρόνο περίπου.

Τα δικαιώματα που περιέχουν οι τίτλοι προστασίας αποκτώνται και διατηρούνται σε ισχύ με την καταβολή αντίστοιχων τελών στον ΟΒΙ. Ενδεικτικά, το κόστος για την κατάθεση και τη χορήγηση ενός ΔΕ είναι συνολικά 275 ευρώ, ενώ το κόστος διατήρησής του σε ισχύ ξεκινάει από 54 ευρώ για τον 5ο χρόνο προστασίας και καταλήγει σε 472 ευρώ για τον 20ο χρόνο. Τα πρώτα 4 χρόνια προστασίας παρέχονται δωρεάν από τον ΟΒΙ με στόχο την ενίσχυση και ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην Ελλάδα.  Συνολικά η κατοχύρωση και προστασία για 20 χρόνια μιας ευρεσιτεχνίας είναι της τάξης των 4.000 ευρώ που πληρώνονται βέβαια στη διάρκεια της εικοσαετίας.

4. Ποια τα χειροπιαστά οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ένας νέος επιχειρηματίας από τις παραπάνω διαδικασίες; Θεωρείτε πως αξίζει να καταπιαστεί κανείς, ήδη από τα πρώτα του επιχειρηματικά βήματα, με την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών; Μπορείτε να αναφέρετε κάποια σχετικά και ενδεικτικά παραδείγματα;

Αποτελεί πραγματικό όφελος για μια νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία να υπάρχουν καινοτομικές ιδέες κατοχυρωμένες με Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. Αποτελούν ένα «άυλο κεφάλαιο» λόγω δυνατότητας αφενός για αποκλειστική εκμετάλλευση και παραγωγή και, αφετέρου, με τη δυνατότητα αδειών εκμετάλλευσης σε τρίτους έναντι τιμήματος. Η έλλειψη κατοχύρωσης δίνει τη δυνατότητα αντιγραφής και εκμετάλλευσης από τον ανταγωνισμό. Ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη του ΟΒΙ πραγματοποιούν ακόμα και επισκέψεις σε εταιρείες, με στόχο την ευρύτερη ενημέρωσή τους και την υποστήριξη στη διαμόρφωση της πολιτικής προστασίας των επινοημάτων τους, ανάλογα με τις δικές τους ιδιαιτερότητες και ανάγκες.

Για λόγους καθαρής δεοντολογίας, ο ΟΒΙ δεν είναι σε θέση να αναφέρει συγκεκριμένα παραδείγματα καινοτόμων προϊόντων που – κατοχυρωμένα με   δίπλωμα ευρεσιτεχνίας- πέτυχαν εμπορικά. Μπορούμε όμως να επισημάνουμε πως ό,τι χρησιμοποιούμε και μας περιβάλλει στην καθημερινή μας ζωή, μπορεί να είναι -και συνήθως είναι- προϊόν ευρεσιτεχνίας. Οι ευρεσιτεχνίες είναι μέρος της ζωής μας, στον τομέα της υγείας, της διατροφής, της διαβίωσης, της επικοινωνίας, της συγκοινωνίας, της διασκέδασης κ.λ.π., στοχεύουν δε στη διαρκή βελτίωση και ποιότητάς της. Σχεδόν όλα τα γνωστά και μη προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, είναι ευρεσιτεχνίες, κατοχυρωμένες είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε διεθνές επίπεδο.

5. Ποιες οι τάσεις περί αριθμού κατοχυρώσεων ευρεσιτεχνιών στην Ελλάδα; Ποιο ποσοστό αυτών πραγματοποιείται από νέους επιχειρηματίες; Ποια η αίσθηση που αποκομίζετε από αυτά και αντίστοιχα στοιχεία;

Στην ελληνική πραγματικότητα, ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας προέρχεται από ιδιώτες. Έχει όμως παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια μια αξιοσημείωτη αύξηση του αριθμού των καταθέσεων που προέρχονται από εταιρείες και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στο χώρο των βιομηχανικών σχεδίων, συντριπτική πλειοψηφία των καταθετών παραμένουν οι ιδιώτες.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα μπορούμε να αναφέρουμε ότι η αναλογία αιτούντων Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας είναι 10:1. Στη διδακτορική διατριβή που εκπονήθηκε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με θέμα «Η ευρεσιτεχνία ως Προπομπός της Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Εφαλτήριο Ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα» από τον διδάκτωρα διδάκτωρ Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Ηρακλής Γωνιάδη (.pdf), μπορεί κανείς να λάβει μια σαφή εικόνα της σημερινής επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο των εφευρέσεων.

 

Στελέχη του ΟΒΙ βρίσκονται στη διάθεσή σας για περισσότερες ερωτήσεις στα σχόλια, ενώ αν υπάρχει περαιτέρω ενδιαφέρον μπορούμε να προσκαλέσουμε κάποιο από αυτά σε επόμενες συναντήσεις μας.

91 comments

 1. Η ερώτηση που πάντα ήθελα να κάνω είναι: Ποιό το πλαίσιο προστασίας -εδώ στην Ελλάδα- σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή η παραβίαση μιας πατέντας;

 2. Πέτρο, ο δικαιούχος μπορεί να απαιτήσει από τα ελληνικά δικαστήρια της άρση της προσβολής του ΔΕ ή του ΠΥΧ και την παράλειψή της στο μέλλον. Υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, δικαιούται να απαιτήσει επίσης την αποκατάσταση της ζημιάς που έπαθε ή την απόδοση της ωφέλειας που κέρδισε ο τρίτος με την παράνομη εκμετάλλευση της εφεύρεσης. Διαζευκτικά, μπορεί να ζητήσει την απόδοση ποσού ανάλογου προς τίμημα άδειας εκμετάλλευσης. Το δικαστήριο μπορεί ακόμα να διατάξει την καταστροφή των προϊόντων που κατασκεύασε ο τρίτος, ή αντί της καταστροφής, την απόδοση τους ή μέρους τους στο δικαιούχο, εφόσον αυτός το ζητήσει. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να μπεις στο site του ΟΒΙ, στην “Τεχνολογική Πληροφόρηση” και να κλικάρεις στις «Συχνές Ερωτήσεις»: http://www.obi.gr/online/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=3&id=7&Itemid=59

  Δημήτρη, βάσει του άρθρου 5, παρ. 2 του Νόμου 1733/87, δε χορηγούνται Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας για προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να διαβάσεις τα νομοθετικά κείμενα του ΟΒΙ:

  http://www.obi.gr/online/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=55

 3. Μπορει να πατενταριστει, μια…ιδέα?
  Εχω μια ιδεα για στησιμο μιας επιχειρηματικης μοναδας με χρηση ιντερνετ.
  Μπορω να την περιγραψω, να την καταγραψω. Αλλα οχι να πληρωσω χιλιαδες ευρω για μελετες κλπ.
  Μπορω να την πατενταρω?

 4. καλησπέρα !

  Μπορώ να “κατοχυρώσω μία φράση” ή ένα ψευδόνυμο?

  π.χ. θέλω να κατοχυρώσω την φράση “Αιγάλεω tours” για το γραφείο ταξιδίων που σκέφτομαι να ανοίξω…

  ή να γράψω ένα βιβλίο με άλλο όνομα (ψευδόνυμο).

  Ποιά είναι η διαδικασία ??

  Ευχαριστώ.

 5. Γιάννη , μπορείς να επικοινωνήσεις με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, που είναι φορέας του υπουργείου Πολιτισμού για να πάρεις λεπτομέρειες για αυτό που ονομάζεις “ψευδώνυμο”. Επίσης, σου παραθέτω κάπια στοιχεία από το site της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Εάν επικοινωνήσεις μαζί τους μπορούν να σε βοηθήσουν. Σε αυτή τη Γραμματεία προστατεύονται τα λεγόμενα “Σήματα”, δηλαδή τα Trademarks, τα Logos και όχι στον ΟΒΙ.

  Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ)
  Διεύθυνση: Μετσόβου 5, 106 82, Αθήνα
  Τηλέφωνο: 210 – 8250750
  Fax: 210 – 8253732
  http://www.opi.gr
  Για επικοινωνία μέσω e-mail:
  Γραμματεία:
  protocol@opi.gr

  και

  Δ/νση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
  Υπουργείο Ανάπτυξης
  Γενική Γραμματεία Εμπορίου
  Γενική Δ/νση Εσωτερικού Εμπορίου
  Δ/νση Εμπορικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας- Τμήμα Α
  Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 2ος όροφος, Γραφείο 224

  Πληροφορίες :
  Τηλ.:210 38 33 338
  Fax: 210 38 21 717
  Έλεγχος Ημεδαπών & Αλλοδαπών σημάτων στην ηλεκτρονική σελίδα: http://www.gge.gr
  Έλεγχος Κοινοτικών σημάτων στις ηλεκτρονικές σελίδες: http://www.gge.gr ή http://www.oami.europa.int
  Έλεγχος Διεθνών σημάτων στην ηλεκτρονική σελίδα: http://www.wipo.int

  Κώστα, εάν στην ιδέα σου μπορείς να καταγράψεις “τεχνικά χαρακτηριστικά”, “μέθοδο” και προσκομίσεις και ανάλογα “σχέδια” για το προϊόν που θέλεις να προστατεύσεις, μπορείς να κάνεις αίτηση, (φυσικά με κάποιο αντίτημο για την περεταίρω έρευνα πάνω στο θέμα σου) Θα σε συμβούλευα να έρθεις σε επαφή με τα γραφεί του ΟΒΙ για περισσότερες λεπτομέρειες και να μιλήσεις με κάποιον εξεταστή, γιατί αυτό το θέμα θέλει αρκετή συζήτηση για το τί εννοείς ακριβώς!! Πρέπει αυτό που έχεις στο μυαλό σου να είναι….εφαρμόσιμο ή να μπορέις να το στηρίξεις τεχνικά!

 6. geia sas

  thelo na kano mia erotisi mporei na fanei xazi alla tha thn kano.katakairous exo polles ides eyrimatikes mporo na po,theoritika pragmatopoihsimes ,praktika den mporo na xero gt den eimai kai eidikos.Se ayto mporei na yparxei katoxirosei? kai an nai thn katatheto ston obi?

 7. Θέλω να προτείνω μια νεα οικονομική πρόταση για τις τράπεζες και για τους άλλους χρηματοπιστωτικούς οικονομικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και φυσικά να την αναγνωρίσω επίσημα. Πως μπορεί αυτό να γίνει και πως θα είμαι εξασφαλισμένος-κατοχυρωμένος από τυχόν αντιγραφή αυτής της ιδέας μου εώς ότου φυσικά μου δωθεί και επίσημα η σχετική άδεια ή δίπλωμα;

 8. Έχω μια ιδέα για την κατασκευή ενός απλού σχετικά ηλεκτρονικού μηχανισμου που θα έχει ευρεία χρήση απο το καταναλωτικό κοινό. Το μηχάνημα όμως δεν μπορώ να το κατασκευάσω μόνος μου. Τι πρέπει να κάνω?

 9. Πως μπορώ να μάθω αν έχει κατοχυρώσει κάποιος
  άλλος την <> μου,
  (αυτή που σκέφτομαι να κατοχυρώσω)?

 10. Πως μπορώ να μάθω αν έχει κατοχυρώσει κάποιος
  άλλος την ”πατεντα” μου,
  (αυτή που σκέφτομαι να κατοχυρώσω)?

 11. ΕΧΩ ΔΩΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΛΥ ΠΡΟΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ .ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΑΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ,ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΤΑ ΔΕΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥ .Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΩΣ ΑΓΝΟΕΙ ΕΜΕΝΑ ,ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΛΗ (ΑΜΟΙΒΕΣ )ΕΓΩ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΧΡΗΜΑΤΑ.(ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΟΚΤΩ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ, ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΑ ? (ΧΡΟΝΙΚΑ)ΥΠΟΨΙΝ…ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΒΓΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ..

 12. Μια ερώτηση (μπορεί και χαζή)…σκέφτομαι να κάνω διδακτορικό στο εξωτερικό και θέλω να ”βασίσω” την έρευνά μου πάνω σε μία ατάκα (ή motto όπως θέλετε πείτε το) πάνω στον τομέα των περιβαλλονιτκών κτιρίων. Πως είναι ας πούμε το ”Polluter pays principle” (η αρχή του ο ρυπαίνων πληρώνει).Κάτι αντίστοιχο

  Δεν έχω κάνει κάποια έρευνα ούτε έχω εφαρμόσει τη συγκεκιρμένη ”φράση” κάπου.Απλά πιστεύω ότι είναι ”πιασάρικη”. Υπάρχει κάποιος τρόπος να κατοχυρώσω τη φράση και μόνο αυτή (δε με ενδιαφέρει για τεχνολογία ή πως αυτή η φράση θα εφαρμοστεί πρακτικά)? Μιλάω σε διεθνές επίπεδο όχι μόνο στον Ελληνικό χώρο

  Ευχαριστώ

 13. ΕΙΜΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΒΛΕΠΩ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΟΥ.ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΜΑΣΤΕ.ΣΗΜΕΡΑ. ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΧΩ ΠΟΛΛΕΣ ΙΔΕΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΟΥΝ ΟΦΕΛΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ .ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ )ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΩ ΣΕ ΕΝΑ ΚΥΚΕΩΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΑΧΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ,ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΜΟΥ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΗ ΝΑ ΚΑΝΩ ,ΠΩΣ ΝΑ ΚΙΝΗΘΩ . ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΩ ,ΚΑΙ ΠΩΣ ?

 14. ΕΧΩ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙ ΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΘΕΤΑ, ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΟΤΙ ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΠΕΛΑΤΗ ΜΟΥ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΩ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ?

 15. Είμαι σχεδιάστρια ρούχων και κάθε σαιζόν βγάζω μια μικρή παραγωγή που την προωθώ σε κάποια καταστήματα. Την προηγούμενο καλοκαίρι έβγαλα ένα σχέδιο που πήγε πολύ καλά και έχω και 2 δημοσιεύσεις σε περιοδικά που αποδεικνύουν ότι είναι δικό μου.
  Φέτος είδα το ίδιο ακριβώς ρούχο σε κάποιο μαγαζί με άλλη επωνυμία.
  Μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό?

 16. EIMAI IDIOKTHTHS ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΟΥΛΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΑΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΤΕΝΤΑΡΩ ΕΝΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙ(ΕΝΑ ΜΗΛΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΡΑΣΣ) ΜΠΟΡΩ?ΕΑΝ ΝΑΙ ΠΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ?ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΑΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΟ ΙΔΙΟ ΓΙΑ 10 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ?

  ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΠΡΙΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ?

 17. Κατεχω τη γνωση κατασκευης ενος φαρμακευτικου σκευασματος το οποιο κανει πολλα περισσοτερα απο το να σωζει ζωες!!!
  Παρακαλω θα ηθελα να μαθω πως μπορω να κατοχυρωσω ενα φαρμακευτικο σκευασμα σε διεθνες επιπεδο, απο ποια σταδια πρεπει να περασει και τι απαιτειται απο εμενα.

  Ευχαριστω

 18. θελω να κατοχυρωσω μια πατεντα και θα ηθελα να μαθω πια θα ειναι τα οικονομικα οφελη που θα εχω απο αυτην

 19. Exo skeutei mia praktiki patenta gia organo sxediasiskai
  nomizo pos mporo na tin ftiakso na doyleyei ,alla einai polly apli kai fobamai pos tha yparxei idi . Akoma den eimai enilikos kai den ksero an auto epireazi . eno episis den ksero ,an katoxirothi ,an tha yparxei kapoios pou tha endiaferthei na tin ftiaksei (ego eimai mathiths kai oxi biomhxanos ) ή alios tha einai xamenos xronos kai xrhma

 20. Έχω μια ιδέα για την κατασκευή ενός ιατρικού θα έλεγα μηχανήματος που θα έχει χρήση απο το ερευνητικό κοινό. Το μηχάνημα όμως δεν μπορώ να το κατασκευάσω μόνη μου. Τι πρέπει να κάνω?

 21. ΧΑΙΡΕΤΕ

  ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΩ ΜΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΗ (ΠΑΤΕΝΤΑ) ΒΑΣΙΚΑ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΦΟΣΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ.ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΩ ΑΠΛΑ ΣΑΝ ΙΔΕΑ?
  Η ΠΑΤΕΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΩ ΜΕ ΜΙΑ ΠΙΟ ΕΓΚΥΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΛΑ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΜΟΥ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Κ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΟΥΜΕΡΑ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 22. Η απορία μου είναι πού και πώς είναι δυνατόν να κατασκευαστεί η πατέντα μου; Ακόμα και αν εγκριθεί πώς θα φύγει απ τα σχέδια και θα γίνει χειροπιαστή;;;;

  Ευχαριστώ.

 23. Υπαρχει καποια σχετικη απαντηση;Εχω το ιδιο ερωτημα,
  αρ.24,με την <>.

 24. μήπως υπάρχει ένα παράδειγμα για το πώς πρέπει να γραφτεί μια πατέντα και να σταλεί στο ΟΒΙ? εκτός από τις αιτήσεις που χρειάζονται.
  Δλδ., ποία είναι η μορφή του επιστημονικού εγγράφου?

  με εκτίμηση

 25. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΩ ΜΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΑΠΟΤΥΠΟΜΕΝΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΙΑΣ ΠΑΤΕΝΤΑΣ..ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ PRODUCT DESIGNER ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΩ?

 26. ΓΕΙΑ ΣΑΣ
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΚΑΙ ΓΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΜΙΑ ΙΔΕΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ INTERNET.
  ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ?

 27. Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΠΑΤΕΝΤΑΣ ΕΜΠΕΡΙΚΛΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΚΟ.ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ?

 28. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ http://www.antiseismic-systems.com/index.php?lang=el

  Φίλοι μου. Πολλοί από εσάς θα αναρωτιόνται, πως μία τόσο σοβαρή αντισεισμική ευρεσιτεχνία,
  δεν έχει τύχει ακόμα εκμετάλλευσης. Η απάντηση είναι πολύ απλή.
  Ζούμε στην Ελλάδα.
  Δεν θα εξετάσω, η δεν θα επιμείνω, όπως έκανα όλο αυτό το διάστημα, να σας πίσω ότι αυτό το αντισεισμικό σύστημα, κατ εμένα είναι το καλύτερο στον κόσμο.
  Θέλω να εξετάσουμε κάτι πολύ πιο σοβαρό.
  Αυτό είναι το πραξικοπηματικό ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ πλαίσιο, γύρο από το οποίο κινείται η ανικανότητα της πολιτείας, να δώσει πιστοποιητικό ελέγχου και καταλληλότητας σε μία αντισεισμική ευρεσιτεχνία.
  Είναι καλό ή όχι,…το αντισεισμικό σύστημα,….δεν υπάρχει φορέας, ή νομοθετικό πλαίσιο,να σου δώσει άδεια τοποθέτησης της αντισεισμικής ευρεσιτεχνίας, στις κατασκευές.
  Με λίγα λόγια, υπάρχει νομοθετικό καινό.
  Ότι αντισεισμικό σύστημα τοποθετήτε σήμερα στην Ελλάδα, τοποθετήτε αυθαίρετα.
  Με λίγα λόγια. Ο Ο.Β.Ι ( Οργανισμός βιομηχανικής ιδιοκτησίας ) μου δίνει άδεια με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που μου έδωσε για, να παρασκευάσω την ευρεσιτεχνία,να την πουλήσω, αλλά κανένας φορέας δεν είναι αρμόδιος να μου πει αν μπορώ και να την τοποθετήσω σε κατασκευές.
  ΠΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ είναι αυτό που θα κατασκευάσει μία ευρεσιτεχνία που δεν μπορεί να την τοποθετήσει?

 29. Θα ήθελα να κατοχυρώσω την πατέντα που χρησιμοποίησα για μετατροπές που έχω κάνει σε μοτοσυκλέττα συγκεκριμένης φίρμας (customized hand-made motorcycle).
  – Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί?
  – Πόσο περίπου θα μου κοστίσει?
  – Που πρέπει να αποταθώ?

 30. Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω αν ξέρει κάποιος να μου δώσει πληροφορίες για το πώς κατοχυρώνεται μία πατέντα ευρωπαικά και όχι μόνο στα πλαίσια της Ελλάδας.Ευχαριστώ προκαταβολικά

 31. θα θελαμε να ρωτησουμε ποσο ευκολο ειναι να πατενταρουμε μια κατασκευη ανυψωσης-μετακινησης μικρων φορτιων:
  1. χρονος κατοχυρωσης απο υποβολη
  2. κοστος κατοχυρωσης
  3. χρονος διαρκειας μιας κατοχυρωσης
  4. η κατοχυρωση ειναι παγκοσμια-ελληνικη-ευρωπαικη???
  5. τι εγγραφα πρεπει να κατατεθουν στον φορεα προκειμενου να προχωρηση μια τετοια κατοχυρωση??
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ

 32. Καθώς ξεφύλλιζα το sait και είδα διάφορα ερωτήματα ,
  Διαπίστωσα ότι ο Έλληνας είναι αμόρφωτος , σύμφωνα με τις διατάξεις των Ελληνικών νόμων.
  Σε αυτό δεν φταίει ο πολίτης , αλλά το ίδιο το κράτος.
  Πολλά από αυτά τα ερωτήματα μπορούν να καταχωρηθούν σε κατηγορίες , να ολοκληρωθούν σε οτιδήποτε θέλει να πράξει κάποιος . Με απλή και κατανοητή γραφή . Και εμφανές τέτοια νομοθετικά πλαίσια να βρίσκονται και στα ΚΕΠ .
  Π.Χ.
  -ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΟΧΗΡΩΣΕΙΣ ΠΑΝΤΕΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ.
  -ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΟΧΗΡΩΣΕΙΣ ΠΑΝΤΕΝΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΚΕΙΝΟ.
  -ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΟΧΗΡΩΣΕΙΣ ΙΔΕΕΣ – ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ – ΣΤΙΧΟΥΣ – ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ , ΧΡΕΙΑΣΕΣΑΙ ΕΚΕΙΝΟ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟ.

  Η Ελλάδα νοσεί δεν είναι οργανωμένη σε τέτοια εργασίες
  διότι δεν έχει βιομηχανική ανάπτυξη. Απλά ρε παιδιά δεν παράγουμε. Και μια χώρα που δεν παράγει του είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα . Και ως απόδειξη για να κατοχυρώσεις κάτι πρέπει να πάς σε πολλές και διάφορες υπηρεσίες , να χάσεις μεροκάματα , τον χρόνο σου , να χωθείς βαθιά στην γραφειοκρατία , να πληρώσεις και να πληρώνεις συνέχεια , και αν θα σου γίνει η δουλειά σου όπως την θέλεις.

  Δυστυχώς φίλοι μου η Ελλάδα δεν μπορεί να σας εξυπηρετήσει Γιατί είναι ΑΝΙΚΑΝΗ . ΑΝ ΘΕΛΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΟΧΗΡΩΣΕΤΑΙ ΜΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ , ΝΑ ΠΑΡΑΧΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΑΙ ΠΟΛΛΑ ΛΕΥΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΕΝΤΑ ΣΑΣ , ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΤΕ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ. ΓΡΗΓΟΡΑ ΦΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ. ΜΗ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΑΙ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΖΕΨΕΙ ΛΕΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΑΖΕΙ ΦΟΡΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΗΞΕΙ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ Η ΕΛΛΑΔΑ.
  Αν θα βγάλεις μια πατέντα ποιό εργοστάσιο θα την πάρει ??? και τι περιμένεις από το εργοστάσιο ? Υπάρχει στην Ελλάδα τέτοιο ?
  Αν είσαι επιστήμονας στο είδος σου , είσαι μυαλό Αϊνστάιν , περιμένεις από την Ελλάδα να σου πει !!! Έλα εδώ εσύ πάρε τόσα!!! κάνε αυτό που μας είπες.
  Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Αλλά μόνο σε Αναπτυγμένες Χώρες που ζουν Άνθρωποι . Γιατί εδώ ζουν , ΜΙΖΕΣ – ΒΑΤΟΠΑΙΔΙ – SIEMENS – ΟΜΟΛΟΓΑ – ΒΙΛΕΣ – ΚΟΤΕΡΑ – ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ -ΖΟΥΓΚΛΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ -ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΡΠΑΧΤΕΣ –
  ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ —–ΟΤΙ ΑΡΠΑΞΕΙ Ο ΚΩΛΟΣ ΜΑΣ—–

 33. geia sas , exo mia erotisi, exo mia idea sto internet pou iparxei idi omos sto eksoteriko alla oxi se elliniko xoro. mporo na tin patentaro? i den xreiazete?

 34. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΩ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΔΥΟ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΛΥΚΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΩ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΜΟΝΟ ΕΓΩ ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

 35. Με κάλυψαν οι ερωτήσεις αλλά δεν βλέπω καμία απάντηση.

 36. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΩΧΗΡΩΘΕΙ ΜΕ ΠΑΤΕΝΤΑ ΜΙΑ ΙΔΕΑ ΠΟΥ ΝΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ Η ΙΔΕΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ.

 37. geia sas
  8a h8ela na ma8w pws mporw na patentarw ena epitrapezio paixnidi pou exw kataskeuasei prin kanw epafes me etairies gia na to deixw
  an mporei kapoios na mou dwsei merikes info 8a tou imoun eugnwmwn

  euxaristw

 38. Καλησπέρα,
  θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ μια ιδέα να την κατοχυρώσω και αν ναι πως μπορεί να γίνει αυτό.Επίσης δεν είμαι τεχνικά καταρτισμένη ώστε να την υλοποιήσω ,,,μπορεί να γίνει κάτι σε αυτό τον τομέα??Η κατοχύρωση αφορά τον ελληνικό χώρο μόνο??Και δεκτές κάθε είδους συμβουλές σχετικά…ευχαριστώ

 39. θα ήθελα να ρωτήσω πως μπορώ να κατοχυρώσω μια ιδέα μου , ετσι ώστε να είμαι εξασφαλισμένος , πριν την καταθέσω σε πολυεθνική εταιρία προς υλοποίηση..
  σας ευχαριστώ

 40. Έχω μία ιδέα για την εξέλιξη ενός προϊόντος που ήδη υπάρχει αλλά δεν έχω δικιά μου εταιρία για να το προωθήσω. Για να το κάνω πιο κατανοητό σας δίνω ένα παράδειγμα. Π.χ. αν είχα ανακαλύψει τις πάνες βρακάκια, ενώ ήδη υπάρχουν οι κανονικές πάνες για μωρά, και δεν εργάζομαι κάπου (στην libero ή στην pampers κτλ) μπορώ να κάνω κάτι; Πρέπει πρώτα να έρθω σε επικοινωνία με μία εταιρία ή να κατοχυρώσω την ιδέα μου ώστε να είμαι εξασφαλισμένη; Τι κάνω;
  Ευχαριστώ…

 41. Καλησπέρα, θέλω να πιστέψω άλλα δεν μπορώ .Είμαι υδραυλικός στο επάγγελμα ,ετών 33 .Ανακαλύπτω κάθε μέρα ότι οι πατέντες δημιουργούνται απο την ανάγκη να κάνω πιο εύκολη την εργασία μου. Ποιός απο το ΚΡΑΤΟΣ θα μπορούσε να χρηματοδοτήση αυτές τις ιδέες για το κοινό καλό !

 42. Στην περίπτωση όπου το αντικείμενο δεν είναι συσκευή αλλά κάτι διαφορετικό,όπως πχ ήταν το καπάκι τουαλέτας,ο στηθόδεσμος,το καλαμάκι?Αναφέρω πολλά και άσχετα για να σας δώσω να καταλάβετε ότι η ερώτηση στοχεύει σε κατοχύρωση πραγμάτων εκτός μηχανολογικής φύσεως.Στο ίδιο οργανισμό απευθύνεται και πάλι? Ευχαριστώ πολύ

 43. εγω εχω φτιαξει ενα νεο ειδος σοκολατας με ===== γεμιση.μπορω να το κατοχυρωσω?

 44. ego exo ftiaksei ena robot-ipiretria. dikia mou patenta apokleistika. pos ginetai na to pouliso kapou? ksero oti oi giaponezoi endiaferontai gia tetoies texnologies kai plironoun kai poli kala. mporeite na me ferete se epafi me tous giaponezous??

 45. eho mia idea diafimis proiondon se kathe gonia tis horas pos pos boro na katohiroso oti ke kapios allos den tha xrisimopiisi to idio tropo …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *